fourier law of heat conduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourier law of heat conduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourier law of heat conduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourier law of heat conduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourier law of heat conduction

    * kỹ thuật

    phương trình nhiệt Fourier

    điện lạnh:

    định luật dẫn nhiệt Fourier