foam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foam.

Từ điển Anh Việt

 • foam

  /foum/

  * danh từ

  bọt (nước biển, bia...)

  bọt nước dãi, bọt mồ hôi (ở ngựa...)

  (thơ ca) biển

  * nội động từ

  sủi bọt, có bọt

  to foam at the mouth: sùi bọt mép; tức sùi bọt mép

  đầy rượu, sủi bọt (cốc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • foam

  * kinh tế

  bọt

  sủi bọt

  * kỹ thuật

  bọt

  bọt (khí)

  bọt xốp

  có bọt

  làm nổ bọt

  làm sủi bọt

  nổi bọt

  sủi bọt

  váng

  váng bọt

  váng xỉ

  xỉ nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • foam

  a mass of small bubbles formed in or on a liquid

  the beer had a thick head of foam

  Synonyms: froth

  a lightweight material in cellular form; made by introducing gas bubbles during manufacture

  become bubbly or frothy or foaming

  The boiling soup was frothing

  The river was foaming

  Sparkling water

  Synonyms: froth, fizz, effervesce, sparkle, form bubbles