fabrication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabrication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabrication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabrication.

Từ điển Anh Việt

 • fabrication

  /,fæbri'keiʃn/

  * danh từ

  sự bịa đặt; chuyện bịa đặt

  sự làm giả (giấy tờ, văn kiện)

  sự chế tạo, sự sản xuất; cách chế tạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fabrication

  * kinh tế

  chế tạo

  làm giả

  làm ra

  nguỵ tạo

  ngụy tạo

  sản xuất

  sự bịa đặt

  sự lắp ráp

  * kỹ thuật

  cấu tạo

  sự chế tạo

  sự sản xuất

  y học:

  chứng bịa đặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fabrication

  a deliberately false or improbable account

  Synonyms: fiction, fable

  writing in a fictional form

  Synonyms: fictionalization, fictionalisation

  the act of making something (a product) from raw materials

  the synthesis and fabrication of single crystals

  an improvement in the manufacture of explosives

  manufacturing is vital to Great Britain

  Synonyms: manufacture, manufacturing

  the act of constructing something (as a piece of machinery)

  Synonyms: assembly

  Antonyms: disassembly

  Similar:

  lying: the deliberate act of deviating from the truth

  Synonyms: prevarication