fabrication yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabrication yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabrication yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabrication yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fabrication yield

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hiệu suất chế tạo