fabrication line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabrication line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabrication line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabrication line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fabrication line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây chuyền chế tạo