fabrication and erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fabrication and erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fabrication and erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fabrication and erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fabrication and erection

    * kỹ thuật

    chế tạo và lắp ráp