fable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fable.

Từ điển Anh Việt

 • fable

  /'feibl/

  * danh từ

  truyện ngụ ngôn

  truyền thuyết

  (số nhiều) truyện hoang đường; truyện cổ tích

  (số nhiều) chuyện phiếm, chuyện tán gẫu

  old wives' fables: chuyện ngồi lê đôi mách

  lời nói dối, lời nói sai

  cốt, tình tiết (kịch)

  * nội động từ

  nói bịa

  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) kể truyện hoang đường, hư cấu, thêu dệt

  * ngoại động từ

  hư cấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fable

  a short moral story (often with animal characters)

  Synonyms: parable, allegory, apologue

  Similar:

  fabrication: a deliberately false or improbable account

  Synonyms: fiction

  legend: a story about mythical or supernatural beings or events