apologue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apologue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apologue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apologue.

Từ điển Anh Việt

 • apologue

  /'æpəlɔg/

  * danh từ

  chuyện ngụ ngôn, câu chuyện ngụ ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apologue

  Similar:

  fable: a short moral story (often with animal characters)

  Synonyms: parable, allegory