exclusive outlet selling agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exclusive outlet selling agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exclusive outlet selling agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exclusive outlet selling agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exclusive outlet selling agent

    * kinh tế

    cửa hàng đại lý bán hàng độc quyền