exclusive of loading and unloading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exclusive of loading and unloading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exclusive of loading and unloading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exclusive of loading and unloading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exclusive of loading and unloading

    * kinh tế

    không kể việc bốc dỡ