exclusive dispatching group facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exclusive dispatching group facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exclusive dispatching group facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exclusive dispatching group facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exclusive dispatching group facility

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    EDG