estimate for the number of zeros nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estimate for the number of zeros nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimate for the number of zeros giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate for the number of zeros.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • estimate for the number of zeros

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ước lượng số điểm Zêro