drab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drab.

Từ điển Anh Việt

 • drab

  /dræb/

  * tính từ

  nâu xám

  đều đều, buồn tẻ, xám xịt

  * danh từ

  vải nâu xám

  vải dày màu nâu xám

  sự đều đều, sự buồn tẻ

  người đàn bà nhếch nhác, người đàn bà nhơ bẩn

  gái đĩ, gái điếm

  * nội động từ

  chơi đĩ, chơi điếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drab

  lacking in liveliness or charm or surprise

  her drab personality

  life was drab compared with the more exciting life style overseas

  a series of dreary dinner parties

  Synonyms: dreary

  lacking brightness or color; dull

  drab faded curtains

  sober Puritan grey

  children in somber brown clothes

  Synonyms: sober, somber, sombre

  Similar:

  olive drab: a dull greyish to yellowish or light olive brown

  olive-drab: of a light brownish green color

  blue: causing dejection

  a blue day

  the dark days of the war

  a week of rainy depressing weather

  a disconsolate winter landscape

  the first dismal dispiriting days of November

  a dark gloomy day

  grim rainy weather

  Synonyms: dark, dingy, disconsolate, dismal, gloomy, grim, sorry, drear, dreary