doting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • doting

  Similar:

  dote: be foolish or senile due to old age

  dote: shower with love; show excessive affection for

  Grandmother dotes on her the twins

  dot: scatter or intersperse like dots or studs

  Hills constellated with lights

  Synonyms: stud, constellate

  scatter: distribute loosely

  He scattered gun powder under the wagon

  Synonyms: sprinkle, dot, dust, disperse

  dot: make a dot or dots

  dot: mark with a dot

  dot your `i's

  adoring: extravagantly or foolishly loving and indulgent

  adoring grandparents

  deceiving her preoccupied and doting husband with a young captain

  hopelessly spoiled by a fond mother

  Synonyms: fond

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).