deliver the goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deliver the goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deliver the goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deliver the goods.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deliver the goods

  Similar:

  succeed: attain success or reach a desired goal

  The enterprise succeeded

  We succeeded in getting tickets to the show

  she struggled to overcome her handicap and won

  Synonyms: win, come through, bring home the bacon

  Antonyms: fail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).