deduct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deduct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deduct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deduct.

Từ điển Anh Việt

 • deduct

  /di'dʌkt/

  * ngoại động từ

  lấy đi, khấu đi, trừ đi

  to deduct 10% from the wahes: khấu 10 tho õn[di'dʌkʃn]

  * danh từ

  sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi

  sự suy ra, sự luận ra, sự suy luận, sự suy diễn

  điều suy luận

 • deduct

  trừ đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deduct

  Similar:

  subtract: make a subtraction

  subtract this amount from my paycheck

  Synonyms: take off

  Antonyms: add

  withhold: retain and refrain from disbursing; of payments

  My employer is withholding taxes

  Synonyms: recoup

  deduce: reason by deduction; establish by deduction

  Synonyms: infer, derive