dark roast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dark roast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dark roast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dark roast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dark roast

    * kinh tế

    cà phê đen