corpus luteum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpus luteum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpus luteum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpus luteum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corpus luteum

    yellow endocrine tissue that forms in a ruptured Graafian follicle following the release of an ovum; it degenerates after a few days unless pregnancy has begun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).