corpuscularian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpuscularian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpuscularian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpuscularian.

Từ điển Anh Việt

  • corpuscularian

    * danh từ

    người theo nguyên tử luận

    * tính từ

    thuộc nguyên tử; nguyên tử luận