corpus callosum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpus callosum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpus callosum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpus callosum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corpus callosum

    a broad transverse nerve tract connecting the two cerebral hemispheres

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).