complete solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete solution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lời giải đầy đủ