complete category nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete category nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete category giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete category.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete category

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phạm trù đầy đủ

    phạm trù đối đầy đủ