complete cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete cycle.

Từ điển Anh Việt

  • complete cycle

    (Tech) chu kỳ hoàn chỉnh