complete lubrication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete lubrication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete lubrication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete lubrication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete lubrication

    * kỹ thuật

    bôi trơn hoàn toàn