complete dislocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete dislocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete dislocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete dislocation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete dislocation

    * kỹ thuật

    y học:

    sai khớp hoàn toàn