compensation winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compensation winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compensation winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compensation winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compensation winding

    * kỹ thuật

    cuộn dây bù