compensation profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compensation profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compensation profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compensation profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compensation profile

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt cắt bù