coffee drying ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coffee drying ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coffee drying ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coffee drying ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coffee drying ground

    * kinh tế

    diện tích phơi sấy cà phê