coat (of plaster) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coat (of plaster) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coat (of plaster) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coat (of plaster).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coat (of plaster)

    * kỹ thuật

    lớp trát