cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheese.

Từ điển Anh Việt

 • cheese

  /tʃi:z/

  * danh từ

  phó mát, bánh phó mát

  vật đóng bánh (như phó mát)

  sữa trớ ra (trẻ con)

  big cheese

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) quan to, chóp bu, nhân vật quan trọng

  to get the cheese

  nếm mùi thất bại

  bị bịp

  hard cheese

  (thông tục) sự không may, sự thất bại; hoàn toàn đáng buồn

  * nội động từ

  trớ ra (trẻ con)

  * danh từ (thông tục)

  the cheese thứ thượng hảo hạng, bậc nhất

  these cigars are the real cheese: xì gà này là loại thượng hảo hạng; xì gà này mới thực là xì gà

  he thinks he is quite the cheese: nó cứ tưởng nó là (bậc) nhất

  * ngoại động từ (từ lóng)

  cheese it! cút đi! cẩn thận!, chú ý!

  thôi, ngừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cheese

  * kinh tế

  bã ép

  món ăn đông

  phó mát

  * kỹ thuật

  dệt may:

  ống sợi trụ

  cơ khí & công trình:

  phôi cán tấm

  hóa học & vật liệu:

  phomat

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cheese

  a solid food prepared from the pressed curd of milk

  used in the imperative (get away, or stop it)

  Cheese it!

  wind onto a cheese

  cheese the yarn

  Similar:

  tall mallow: erect or decumbent Old World perennial with axillary clusters of rosy-purple flowers; introduced in United States

  Synonyms: high mallow, cheeseflower, Malva sylvestris