cheese handling truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheese handling truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheese handling truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheese handling truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cheese handling truck

    * kinh tế

    giá chuyển fomat

    xe chở fomat