caution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caution.

Từ điển Anh Việt

 • caution

  /'kɔ:ʃn/

  * danh từ

  sự thận trọng, sự cẩn thận

  to act with caution: hành động thận trọng

  caution!: chú ý! cẩn thận!

  lời cảnh cáo, lời quở trách

  to be dismissed with a caution: bị cảnh cáo và cho về

  (thông tục) người kỳ quái; vật kỳ lạ

  (thông tục) người xấu như quỷ

  caution is the parent of safety

  (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu

  * ngoại động từ

  báo trước, cảnh cáo

  to caution somebody against something: cảnh cáo ai không được làm điều gì

  cảnh cáo, quở trách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caution

  * kinh tế

  sự bảo đảm

  sự bảo hành

  sự bảo lãnh

  * kỹ thuật

  coi chừng

  thận trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caution

  the trait of being cautious; being attentive to possible danger

  a man of caution

  Synonyms: cautiousness, carefulness

  Antonyms: incaution

  a warning against certain acts

  a caveat against unfair practices

  Synonyms: caveat

  judiciousness in avoiding harm or danger

  he exercised caution in opening the door

  he handled the vase with care

  Synonyms: precaution, care, forethought

  warn strongly; put on guard

  Synonyms: admonish, monish

  Similar:

  circumspection: the trait of being circumspect and prudent