admonish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admonish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admonish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admonish.

Từ điển Anh Việt

 • admonish

  /əd'mɔniʃ/

  * ngoại động từ

  khiển trách, quở mắng, la rầy

  răn bảo, khuyên răn, khuyên nhủ; động viên

  to admonish someone's to be move careful: khuyên răn ai nên thận trọng hơn

  (+ of) cảnh cáo; báo cho biết trước

  to admonish someone's of the danger: báo cho ai biết trước mối nguy hiểm

  (+ of) nhắc, nhắc nhở

  to admonish somebody of his promise: nhắc ai nhớ lại lời hứa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admonish

  * kỹ thuật

  mắng mỏ

  xây dựng:

  khuyên nhủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admonish

  take to task

  He admonished the child for his bad behavior

  Synonyms: reprove

  Similar:

  warn: admonish or counsel in terms of someone's behavior

  I warned him not to go too far

  I warn you against false assumptions

  She warned him to be quiet

  Synonyms: discourage, monish

  caution: warn strongly; put on guard

  Synonyms: monish