admonisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admonisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admonisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admonisher.

Từ điển Anh Việt

  • admonisher

    xem admonish

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • admonisher

    someone who gives a warning so that a mistake can be avoided

    Synonyms: monitor, reminder