monish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monish.

Từ điển Anh Việt

 • monish

  xem admonish

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • monish

  Similar:

  caution: warn strongly; put on guard

  Synonyms: admonish

  warn: admonish or counsel in terms of someone's behavior

  I warned him not to go too far

  I warn you against false assumptions

  She warned him to be quiet

  Synonyms: discourage, admonish