admonishingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admonishingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admonishingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admonishingly.

Từ điển Anh Việt

  • admonishingly

    xem admonish