cape hake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cape hake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cape hake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cape hake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cape hake

    * kinh tế

    cá tuyết than