cape-gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cape-gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cape-gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cape-gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cape-gauge

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khổ đường 1.067 mm