caper sauce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caper sauce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caper sauce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caper sauce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caper sauce

    allemande sauce with capers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).