cadmium sulfide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium sulfide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium sulfide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium sulfide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cadmium sulfide

    a yellow sulfide used chiefly as a pigment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).