cadmium silver oxide cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium silver oxide cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium silver oxide cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium silver oxide cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cadmium silver oxide cell

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pin ôxit bạc cađimi