cadmium lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cadmium lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cadmium lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cadmium lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cadmium lamp

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đèn cađimi