button mushroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

button mushroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm button mushroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của button mushroom.

Từ điển Anh Việt

  • button mushroom

    * danh từ

    nấm khuy (nấm chưa nở)