bunch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bunch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bunch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bunch.

Từ điển Anh Việt

 • bunch

  /bʌntʃ/

  * danh từ

  búi, chùm, bó, cụm, buồng

  a bunch of grapes: một chùm nho

  a bunch of flowers: một bó hoa

  a bunch of keys: một chùm chìa khoá

  a bunch of bananas: một buồng chuối

  a bunch of fives: một bàn tay

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đàn, bầy (thú)

  (từ lóng) bọn, lũ

  * nội động từ

  thành chùm, thành bó, thành cụm

  chụm lại với nhau

  * ngoại động từ

  làm thành chùm, làm thành bó, bó lại

  xếp nếp (quần áo)

  (quân sự) không giữ được khoảng cách

 • bunch

  (Tech) nhóm; nhóm lại; tụ

 • bunch

  chùm, nhóm, bó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bunch

  a grouping of a number of similar things

  a bunch of trees

  a cluster of admirers

  Synonyms: clump, cluster, clustering

  any collection in its entirety

  she bought the whole caboodle

  Synonyms: lot, caboodle

  gather or cause to gather into a cluster

  She bunched her fingers into a fist

  Synonyms: bunch up, bundle, cluster, clump

  Similar:

  crowd: an informal body of friends

  he still hangs out with the same crowd

  Synonyms: crew, gang

  bunch together: form into a bunch

  The frightened children bunched together in the corner of the classroom

  Synonyms: bunch up