bright metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bright metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bright metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bright metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bright metal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kim loại sáng