brightening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brightening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brightening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brightening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brightening

  * kỹ thuật

  làm sạch

  làm trong

  sự đánh bóng

  hóa học & vật liệu:

  làm sáng