basket handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basket handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basket handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basket handle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basket handle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tay nắm bằng mây

    tay nắm bằng song