basket dinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basket dinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basket dinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basket dinner.

Từ điển Anh Việt

  • basket dinner

    /'bɑ:skit'dinə/ (basket_lunch) /'bɑ:skit'lʌntʃ/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bữa ăn trong cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời