assembly economics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assembly economics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assembly economics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assembly economics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assembly economics

    * kỹ thuật

    kinh tế học lắp ráp