annealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • annealing

  * kỹ thuật

  sự nung lại

  sự ram

  sự tôi luyện

  sự ủ

  sự xử lý nhiệt

  xây dựng:

  sự ủ (nhiệt luyện)

  trui

  giao thông & vận tải:

  cơ khí & công trình:

  ủ thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • annealing

  hardening something by heat treatment

  Synonyms: tempering

  Similar:

  anneal: bring to a desired consistency, texture, or hardness by a process of gradually heating and cooling

  temper glass

  Synonyms: temper, normalize